Prihlasovanie na skúšky

Odborná skúška pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti a vyšší stupeň odbornej spôsobilosti – skúška určená pre finančných agentov

V prípade záujmu o absolvovanie odbornej skúšky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti alebo odbornej skúšky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti je potrebné prihlásiť sa na termín vyhlásený skúšobnou organizáciou. Pri prihlasovaní sa postupuje v zmysle pokynov príslušnej skúšobnej organizácie.

Termíny odborných skúšok a pokyny pre prihlásenie sa nachádzajú na webových sídlach jednotlivých skúšobných organizácií.

Odborná skúška pre najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti (s certifikátom) – skúška určená pre finančných poradcov

Odbornú skúšku s certifikátom organizuje Národná banka Slovenska.

V prípade záujmu o absolvovanie odbornej skúšky s certifikátom vyplňte prosím predbežnú prihlášku.

Národná banka Slovenska vyhlási termín konania odbornej skúšky s certifikátom s ohľadom na počet záujemcov o vykonanie odbornej skúšky s certifikátom, a to najneskôr 10 kalendárnych dní pred jej konaním. Pri vyhlásení konkrétneho termínu bude predbežne prihláseným uchádzačom tento termín oznámený na e-mailovú adresu uvedenú v predbežnej prihláške. Záväzná prihláška, oznámenie o konaní odbornej skúšky s certifikátom a odporúčaná literatúra je súčasťou vyhláseného termínu. Uchádzač vyplní záväznú prihlášku, a zašle ju na fap-dohlad@nbs.sk. Záväznou sa prihláška stáva po uhradení poplatku za vykonanie odbornej skúšky s certifikátom.
Uchádzačom, ktorí odošlú záväznú prihlášku bude zaslaná pozvánka na e-mailovú adresu uvedenú v záväznej prihláške.