Predbežná prihláška na odbornú skúšku s certifikátom

Odbornú skúšku mám záujem vykonať v sektore:
 poistenia alebo zaistenia
 kapitálového trhu
 starobného dôchodkového sporenia
 doplnkového dôchodkového sporenia
 prijímania vkladov
 poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
Týmto udeľujem súhlas v zmysle § 7 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu korešpondenčná adresa, telefonický kontakt a adresa elektronickej pošty (e-mail) Národnou bankou Slovenska na účely overenia odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uvedený súhlas zahŕňa prenos týchto údajov do Národnej banky Slovenska, ich spracovanie a uloženie v elektronických databázach Národnej banky Slovenska.

Ostatné osobné údaje sú spracované na základe § 22 ods. 6 a 7 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
_____________________________________
1ak ide o cudzinca uvádza sa dátum narodenia