Druhy skúšok

Odborná skúška pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti

Vykonáva sa testovou formou. Test obsahuje celkovo 30 otázok strednej náročnosti; 5 otázok zo všeobecných znalostí a právnych aspektov finančného trhu a 25 otázok z osobitných znalostí podľa príslušného sektora. Uchádzač odbornej skúšky vyznačí jednu z troch ponúkaných možností ako správnu. Čas na vypracovanie testu je 25 minút. Na úspešné vykonanie odbornej skúšky je potrebné zodpovedať správne aspoň 24 otázok.

Odborná skúška pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti

Vykonáva sa testovou formou. Test obsahuje celkovo 30 otázok (otázky strednej aj vyššej náročnosti); 5 otázok zo všeobecných znalostí a právnych aspektov finančného trhu a 25 otázok z osobitných znalostí podľa príslušného sektora. Uchádzač odbornej skúšky vyznačí jednu z troch ponúkaných možností ako správnu. Čas na vypracovanie testu je 25 minút. Na úspešné vykonanie odbornej skúšky je potrebné zodpovedať správne aspoň 24 otázok.

Odborná skúška pre najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti (s certifikátom)

Skladá sa z písomnej a ústnej časti. Písomná časť je zhodná s odbornou skúškou pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti. Ústnej časti sa uchádzač odbornej skúšky môže zúčastniť, ak vyhovel písomnej časti odbornej skúšky. Ústna časť odbornej skúšky pozostáva z dvoch otázok ( jedna otázka z odbornej teórie a jedna prípadová štúdia z každého sektora, v ktorom vykonáva odbornú skúšku. Otázky pre ústnu časť sú neverejné a vychádzajú z okruhov tém osobitného finančného vzdelávania stanovených Vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo, časť F. Na ústnu časť odbornej skúšky je k dispozícii uchádzačom zoznam odporúčanej literatúry.