Druhy skúšok

Odborná skúška pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti

V príslušnom sektore sa vyžaduje u:

  • aspoň jedného člena štatutárneho orgánu podriadeného finančného agenta
  • všetkých zamestnancov samostatného finančného agenta vykonávajúcich činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie

Vykonáva sa testovou formou. Test obsahuje celkovo 30 otázok strednej náročnosti; 5 otázok zo všeobecných znalostí a právnych aspektov finančného trhu a 25 otázok z príslušného sektora. Účastník skúšky vyznačí jednu z troch ponúkaných možností ako správnu. Čas na vypracovanie testu je 40 minút.

Na úspešné zloženie skúšky je potrebných najmenej 24 správne zodpovedaných otázok.

Otázky na skúšku sú verejné.

Odborná skúška pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti

V príslušnom sektore sa vyžaduje u:

  • aspoň jedného člena štatutárneho orgánu samostatného finančného agenta alebo vedúceho zamestnanca samostatného finančného agenta
  • všetkých zamestnancov finančného poradcu vykonávajúcich činnosť, ktorej obsahom je finančné poradenstvo

Vykonáva sa testovou formou. Test obsahuje celkovo 30 otázok (otázky strednej aj vyššej náročnosti); 5 otázok zo všeobecných znalostí a právnych aspektov finančného trhu a 25 otázok z príslušného sektora. Účastník skúšky vyznačí jednu z troch ponúkaných možností ako správnu. Čas na vypracovanie testu je 40 minút. Na úspešné zloženie skúšky je potrebných najmenej 24 správne zodpovedaných otázok.

Otázky na skúšku sú verejné.

Odborná skúška pre najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti - s certifikátom

V príslušnom sektore sa vyžaduje u aspoň jedného člena štatutárneho orgánu finančného poradcu alebo vedúceho zamestnanca finančného poradcu

Skladá sa z písomnej a ústnej časti. Písomná časť je zhodná s odbornou skúškou pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti. Ústnej časti sa účastník skúšky môže zúčastniť, ak vyhovel písomnej časti skúšky. Účastník si žrebuje jednu otázku zo špecifických znalostí na vykonávanie finančného poradenstva a jednu otázku, predkladanú formou prípadovej štúdie, z každého sektora, v ktorom vykonáva skúšku. Ústnu časť odbornej skúšky s certifikátom riadi predseda skúšobnej komisie.

Otázky pre písomnú časť sa zhodujú s otázkami odbornej skúšky pre vyšší stupeň. Otázky pre ústnu časť sú neverejné. Vychádzajú z okruhov tém osobitného finančného vzdelávania, časť F.