Všeobecné informácie

Odborná skúška alebo odborná skúška s certifikátom sa vykonávajú v štátnom jazyku.

Odborná skúška sa vykonáva pre stredný, vyšší a najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti (s certifikátom).

Odbornú skúšku je potrebné vykonať:

 • pred podaním žiadosti o udelenia povolenia (subjekty s povolením na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta/finančného poradcu),
 • pred podaním návrhu na zápis do registra (podriadené subjekty),
 • pred začiatkom výkonu činnosti (zamestnanci, na ktorých zákon kladie požiadavku úspešného vykonania odbornej skúšky).

Pre stredný a vyšší stupeň odbornej spôsobilosti zabezpečujú odborné skúšky skúšobné organizácie, ktoré sú poverené Národnou bankou Slovenska zabezpečovaním odborných skúšok. Odborná skúška je určená pre uchádzačov, ktorí musia splniť požiadavky pre stredný a vyšší stupeň odbornej spôsobilosti.

Pre najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti (s certifikátom) zabezpečuje odborné skúšky Národná banka Slovenska. Odborná skúška je určená pre uchádzačov, ktorí musia splniť požiadavky pre najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti.

Viac informácií o možnosti absolvovania odborných skúšok u jednotlivých skúšobných organizácií.

Kto musí vykonať odbornú skúšku pre stredný, vyšší a najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti

Stredný stupeň odbornej spôsobilosti:
 • podriadený finančný agent, ktorý je fyzickou osobou, štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho orgánu zodpovedný za výkon finančného sprostredkovania podriadeného finančného agenta, ktorý je právnickou osobou a odborný garant podriadeného finančného agenta,
 • viazaný investičný agent, ktorý je fyzickou osobou, štatutárny orgán alebo každý člen štatutárneho orgánu, ktorý je právnickou osobou,
 • zamestnanec, odborný garant a každý člen štatutárneho orgánu viazaného finančného agenta a podriadeného finančného agenta vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu. Výnimkou sú osoby, ktoré vykonávajú finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu pod vedením a na zodpovednosť osoby spĺňajúcej zákonné požiadavky, avšak najdlhšie počas obdobia jedného roka.
 • zamestnanec viazaného investičného agenta vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu,
 • zamestnanec a každý člen štatutárneho orgánu samostatného finančného agenta vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie
 • odborný garant finančnej inštitúcie.
Vyšší stupeň odbornej spôsobilosti:
 • samostatný finančný agent, ktorý je fyzickou osobou, štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho orgánu zodpovedný za výkon finančného sprostredkovania samostatného finančného agenta, ktorý je právnickou osobou a odborný garant samostatného finančného agenta,
 • zamestnanec a každý člen štatutárneho orgánu finančného poradcu vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je finančné poradenstvo.
Najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti:
 • finančný poradca, ktorý je fyzickou osobou, štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho orgánu zodpovedný za výkon finančného poradenstva finančného poradcu, ktorý je právnickou osobou a odborný garant finančného poradcu.

Viac informácií o odborných skúškach nájdete v úplnom znení opatrenia NBS č. 5/2018 a skúšobnom poriadku (účinnom od 1. júna 2020).

Upozornenie

V zmysle Skúšobného poriadku pre odbornú skúšku a odbornú skúšku s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva vykonávanú elektronicky alebo listinne na uchádzača, ktorý sa na odbornú skúšku alebo odbornú skúšku s certifikátom v určenom termíne nedostaví a neodhlási sa alebo neprehlási na iný termín, sa hľadí, akoby odbornú skúšku alebo odbornú skúšku s certifikátom vykonal neúspešne. V takomto prípade uhradený poplatok za odbornú skúšku alebo odbornú skúšku s certifikátom uchádzačovi nebude vrátený.