Všeobecné informácie

Odbornú skúšku musia úspešne vykonať všetky osoby, na ktoré zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve kladie požiadavku na stredný, vyšší a najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti, a to v každom sektore, v ktorom majú záujem vykonávať činnosť.

Odbornú skúšku je potrebné zložiť, ako i spĺňať všetky ostatné zákonné požiadavky na odbornú spôsobilosť, pred podaním žiadosti o udelenia povolenia (licencované subjekty), pred podaním návrhu na zápis do registra (podriadené subjekty; ak nejde o viazaných finančných agentov a o podriadených finančných agentov vykonávajúcich činnosť v jednom sektore a do jedného roka odo dňa prvého zápisu v registri - bez ohľadu na navrhovateľa), resp. pred začiatkom výkonu činnosti (zamestnanci, na ktorých zákon kladie požiadavku úspešného zloženia odbornej skúšky).

Každá osoba môže vykonať odbornú skúšku u ňou zvoleného organizátora skúšok.

Viac informácii o odborných skúškach nájdete v opatrení NBS č. 5/2018 a skúšobnom poriadku (účinnom od 1. júna 2018).

Upozornenie

V zmysle Skúšobného poriadku pre odbornú skúšku a odbornú skúšku s certifikátom na účely zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve vykonávanú prezenčným spôsobom uchádzač, ktorý sa na skúšku v stanovenom termíne nedostaví a neodhlási sa zo skúšky v dostatočnom časovom predstihu, minimálne 1 deň pred stanoveným termínom skúšky alebo sa neprehlási na iný termín, bude sa na neho hľadieť, akoby skúšku vykonal neúspešne. V takomto prípade uhradený poplatok za skúšku uchádzačovi nebude vrátený.