Vyhľadávanie v registri

Zadajte prosím meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa čísla rozhodnutia o udelení povolenia, identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Registračné číslo:96611
Pôvodné reg.č.:VSP096611
Číslo rozhodnutia:OPK-3241-3/2010
Typ osoby:právnická osoba
IČO:44408871
Obchodné meno:AP FINANCE, s.r.o.
Adresa sídla
Ulica:Strážovska 596/22
Mesto:Piešťany
PSČ:92203
Štát:Slovensko
telefónne číslo:+421 905941031
adresa elektronickej pošty:peter.mozola@apfinance.sk
Člen/členovia štatutárneho orgánu zodpovední za vykonávanie finančného sprostredkovania
Meno a priezvisko: 
Adresa trvalého pobytu: 
Podregister poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
Zapísaný ako:samostatný finančný agent
Dátum vzniku oprávnenia:09.11.2010
Odborný garant:Peter Mozola
  adresa trvalého pobytu:  
  dátum začiatku vykonávania funkcie:
Podregister poistenia alebo zaistenia
Zapísaný ako:viazaný finančný agent – životné poistenie, neživotné poistenie
Navrhovateľ:
IČO: 31383408
Obchodné meno: Wüstenrot poisťovňa, a. s.
Adresa sídla: Karadžičova 17, 82522 Bratislava, Slovensko
  telefónne číslo:
  adresa elektronickej pošty:
Dátum vzniku oprávnenia:22.05.2009
Dátum zániku oprávnenia:04.02.2011
Odborný garant:Peter Mozola
  adresa trvalého pobytu:  
  dátum začiatku vykonávania funkcie: