OZNAM
Dňa 10.12.2022 v čase od 7:00 do 19:00 hod. z dôvodu plánovanej technickej údržby môže prísť k výpadku webových služieb.
Za komplikácie spojené s nedostupnosťou registra sa ospravedlňujeme.

Základné informácie

Národná banka Slovenska vedie register finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie (ďalej len „register“) na základe ustanovenia § 13 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 186/2009 Z. z.“).

V registri sú evidované osoby vykonávajúce finančné sprostredkovanie alebo poskytujúce finančné poradenstvo na území Slovenskej republiky podľa zákona č. 186/2009 Z. z. v jednotlivých sektoroch finančného trhu (poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, prijímania vkladov, poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, doplnkového dôchodkového sporenia, a starobného dôchodkového sporenia), ktorými sú: samostatní finanční agenti, finanční poradcovia, podriadení finanční agenti, viazaní finanční agenti, viazaní investiční agenti, sprostredkovatelia doplnkového poistenia, finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie.