Základné informácie

Národná banka Slovenska od 1. januára 2010 vedie register finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov na základe ustanovenia § 13 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZoFSaFP).

V registri sú evidované osoby vykonávajúce finančné sprostredkovanie alebo poskytujúce finančné poradenstvo na území Slovenskej republiky podľa ZoFSaFP v jednotlivých sektoroch finančného trhu (sektor poistenia alebo zaistenia, sektor kapitálového trhu, sektor doplnkového dôchodkového sporenia, sektor prijímania vkladov, sektor poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov a sektor starobného dôchodkového sporenia), ktorými sú: samostatní finanční agenti, podriadení finanční agenti, viazaní finanční agenti, viazaní investiční agenti, sprostredkovatelia doplnkového poistenia, finanční poradcovia, finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie.

Osoby evidované v registroch podľa doterajších predpisov (zákon č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia; zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách; zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení) sú k 1. januáru 2010 automaticky evidované v registri podľa ZoFSaFP.

Uvedeným osobám Národná banka Slovenska pridelila nové registračné čísla. Pôvodné registračné čísla týchto osôb ostávajú na informatívne účely v registri zachované a je možné použiť ich ako vyhľadávacie kritérium.

Viac informácii o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.