INFORMÁCIE K NOVELE ZÁKONA O FINANČNOM SPROSTREDKOVANÍ A FINANČNOM PORADENSTVE PLATNEJ OD 23.2.2018

Na základe zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 186/2009 Z. z.") bol vypracovaný nový jednotný návrh na zápis/zmenu/zrušenie. Informácie k vypĺňaniu návrhu sú uvedené vo vysvetlivkách v návrhu na zápis/zmenu/zrušenie. Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že v návrhu na zápis/zmenu/zrušenie je možné uviesť najviac 50 osôb v rámci hromadného návrhu.


Po zadaní prihlasovacieho mena a hesla vstúpite do aplikácie, ktorá umožňuje:


Plnenie informačných povinností voči Národnej banke Slovenska

Samostatní finanční agenti, finanční poradcovia a finančné inštitúcie - navrhovatelia predkladajú elektronicky Národnej banke Slovenska vymedzené informácie podľa zákona č. 186/2009 Z. z.

Elektronické predloženie stanovených informácií prostredníctvom aplikácie sa považuje za splnenie príslušnej informačnej povinnosti podľa zákona č. 186/2009 Z. z.

Prihlasovacie meno a heslo samostatným finančným agentom a finančným poradcom je prideľované Národnou bankou Slovenska automaticky po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia a odoslané listom na adresu uvedenú v žiadosti o udelenie povolenia.

Prihlasovacie meno a heslo finančným inštitúciám, ktoré majú záujem využívať na finančné sprostredkovanie podriadené subjekty, prideľuje Národná banka Slovenska na základe písomnej žiadosti.


Predkladanie návrhov do registra

Navrhovatelia podľa zákona č. 186/2009 Z. z. predkladajú elektronicky Národnej banke Slovenska návrhy na zápis, zmenu zápisu a zrušenie zápisu v registri za svoje podriadené subjekty.

Prihlásenie:

Meno:
Heslo:

Upozornenie: Po uplynutí 30 min. nečinnosti sa konto automaticky odhlási, na čo budete upozornení 10 min pred vypršaním limitu v pravom hornom rohu odpočítavaním času. Vo vlastnom záujme si nenechávajte neuložené rozpracované formuláre, lebo hrozí strata neuložených údajov.