Návrh na zápis, zmenu zápisu a zrušenie zápisu v registri

Návrh na zápis/zmenu/zrušenie zápisu v registri predkladajú navrhovatelia podľa zákona č. 186/2009 Z. z. za svoje podriadené subjekty elektronicky. Informácie k vypĺňaniu návrhu sú uvedené vo vysvetlivkách v návrhu na zápis/zmenu/zrušenie. V návrhu na zápis/zmenu/zrušenie je možné uviesť najviac 50 osôb v rámci hromadného návrhu.Prihlasovacie meno a heslo samostatným finančným agentom a finančným poradcom je prideľované Národnou bankou Slovenska automaticky po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia a odoslané listom na adresu uvedenú v žiadosti o udelenie povolenia.

Prihlasovacie meno a heslo finančným inštitúciám, ktoré majú záujem využívať na finančné sprostredkovanie podriadené subjekty, prideľuje Národná banka Slovenska na základe písomnej žiadosti.

Prihlásenie:

Meno:
Heslo:

Upozornenie: Po uplynutí 30 min. nečinnosti sa konto automaticky odhlási, na čo budete upozornení 10 min pred vypršaním limitu v pravom hornom rohu odpočítavaním času. Vo vlastnom záujme si nenechávajte neuložené rozpracované formuláre, lebo hrozí strata neuložených údajov.