Formulár podania finančného spotrebiteľa alebo iného klienta

Identifikácia odosielateľa podania
Identifikácia osoby, ktorej sa podanie týka
rovnaká ako odosielateľ
iná (upresnite)
Údaje o subjekte, proti ktorému podanie smeruje
Údaje označené * sú povinné..
Prílohy:
 
Akceptované sú len súbory vo formáte PDF, RTF, DOC, XLS, JPG a ZIP.
Celková veľkosť príloh môže byť dohromady maximálne 5 MB.
 1. Ak Národná banka Slovenska nie je vecne príslušná na vybavenie podania, súhlasím, aby bolo moje podanie vrátane príloh
  postúpené na vybavenie vecne príslušnej inštitúcii.
 2. Týmto udeľujem Národnej banke Slovenska súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa § 14 písm. a) zákona č. 122/2013 Z. z.,
  presnejšie súhlas so spracúvaním osobitnej kategórie osobných údajov týkajúcich sa zdravia mojej osoby,
  ktoré som Národnej banke Slovenska poskytol za účelom vybavenie môjho podania a súčasne súhlasím s tým,
  aby Národná banka Slovenska získala a spracúvala za účelom vybavenia môjho podania aj ďalšie osobné údaje týkajúce sa
  zdravia mojej osoby od tretích osôb, pokiaľ to bude k riadnemu vybaveniu podania nevyhnutné. Tento súhlas udeľujem na dobu
  2 rokov odo dňa jeho udelenia. Som si vedomý, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Rovnako môžem Národnú banku Slovenska
  požiadať aj o zmazanie či opravu predmetných osobných údajov. V prípade neposkytnutia alebo odvolania tohto súhlasu
  Národná banka Slovenska konanie zastaví a v prípade, že nie je možné podanie vrátiť, Národná banka Slovenska zabezpečí
  bezodkladnú likvidáciu osobných údajov.