Kontaktný formulár na predkladanie otázok k zákonu
o finančnom sprostredkovaní a poradenstve

Otázku predkladám za spoločnosť
Identifikácia žiadateľa
Kontaktné údaje spoločnosti
Identifikácia subjektu, ktorého sa otázka týka
Subjekt, ktorého sa otázka týka je
rovnaký ako žiadateľ
iný (upresnite)
Ide o subjekt s platným oprávnením podľa zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
Otázka
Identifikácia oblasti zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní
a finančnom poradenstve, ktorej sa otázka týka:
Súhlasím s podmienkami Národnej banky Slovenska k poskytovaniu odborných stanovísk
a beriem na vedomie, že otázky k finančnému sprostredkovaniu a finančnému poradenstvu,
ktoré nespĺňajú stanovené podmienky nebudú zodpovedané.
Som si vedomý, že otázku nepredkladám v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(zákon o slobode informácií).